صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

پروژه ورزشگاه استان اردبیل

  • ثبت نام

پروژه ورزشگاه استان اردبیل
کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل)
مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران و مهندسین مشاور کیدوز
تاریخ شروع:١٣٨٤
تاریخ خاتمه:١٣٨٧

No images found.