صفحه اصلی

ماشین آلات

گواهینامه ها

چارت سازمانی

نیروی انسانی

پروژه ها

بازدید ها

درباره ما

ارتباط با ما

نیروی انسانی

  • ثبت نام

ردیف

مقطع تحصیلی

دفتر مرکزی

مستقر در پروژه ها

1

کارشناس ارشد دکترا

رشته عمران

2

7

2

کارشناس ارشد دکترا

رشته مکانیک

1

3

3

کارشناس ارشد دکترا

رشته  برق

1

2

4

مهندس عمران

3

11

5

مهندس مکانیک

1

3

6

مهندس برق

1

2

7

مهندس نقشه برداری

-

3

8

مهندس تکنولوژی معماری

2

3

9

کارشناس انفورماتیک

مهندس کامپیوتر

1

3

10

کارشناس کنترل پروژه

مهندس صنایع

1

3

11

کاردان فنی

رشته عمران

2

6

12

کاردان فنی

رشته مکانیک

-

3

13

کاردان فنی

رشته برق

-

3

14

کارشناس امور مالی

حسابدار

2

3

15

کاردان امور مالی

حسابدار

2

3