گواهینامه های شرکت آذر یورد تبریز

شرکت آذریورد تبریز موفق به کسب گواهینامه ها و افتخارات زیر در طی این سال ها شده است.

مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

عضویت اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت و بهره برداری رئیس جمهور

عضویت انجمن کیفیت و بهره وری ایران

مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش

تقدیرنامه از سازمان مجری ساختمان ها وتاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی

گواهینامه برند شایسته ملی

تقدیرنامه از ریاست شورای سیاسگزاری عضو کمیته مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

لوح سپاس از سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

© 2020, The AzaryourdTabriz Company. All rights reserved.